Voorliggende voorzieningen

Winst voor uw gemeente!

Een voorliggende voorziening is een inkomensmogelijkheid voordat een bijstandsuitkering wordt verstrekt. Dit betreft echter een wirwar van vragen en mogelijkheden, waar u als consulent goed van op de hoogte dient te zijn. Met deze cursus bent u snel en adequaat op de hoogte van de mogelijkheden en onmogelijkheden van de voorliggende voorzieningen. Het hebben van de actuele kennis op het gebied van de voorliggende voorzieningen kan uw gemeente behoorlijk wat geld besparen.

Programma

De volgende onderwerpen staan op het programma:

 • Inleiding Sociale Zekerheid en actuele stand van zaken
 • Arbeidsrecht, flexwet, ontslag en recht op loondoorbetaling
 • De werkloosheidswet incl. faillissementsuitkering
 • De Ziektewet
 • Wet inkomen naar Arbeidsvermogen
 • Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
 • De Toeslagenwet
 • De Algemene Ouderdomswet
 • De Algemene Nabestaandenwet
 • De Algemene kinderbijslagwet en het kindgebonden budget
 • Studiekosten, WSF en WTOS
 • Ziektekosten en Zorgverzekeringswet (Zvw)
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning en AWBZ

Leerdoelen

De deelnemers:

 • leren in aanvraagsituaties snel te herkennen welke alternatieven er voor de cliënt zijn;
 • weten welke verwijzing of verplichting ze daartoe bij de klant kunnen leggen;
 • doorzien daarbij het gemeentelijk (financieel) belang;
 • oefenen aan de hand van praktijkkwesties;
 • verwerven actuele ontwikkelingen en inzichten;
 • krijgen voldoende ruimte om eigen kwesties voor te leggen.

Na afloop van deze training kent u de voorliggende voorzieningen. U weet in welke situaties deze voorzieningen een rol spelen en wanneer ze ingezet kunnen worden.

 

Inschrijven via website van de opleider

Soort opleiding

Soort inschrijving

Taken

Basis In beeld brengen van de vraag en (persoonlijke) situatie

Basis Het voeren van een intakegesprek

Niet van toepassing Evalueren

Niet van toepassing Handhaven

Niet van toepassing Afspreken van doel- en actiebepalingen

Basis Bijdrage aan beheer en beleid van de organisatie

Basis Eigen deskundigheid bevorderen

Niet van toepassing Bewaken van afspraken

Basis Uitvoering

Niet van toepassing Rapporteren


Kennisgebieden

Niet van toepassing Integrale dienstverlening

Basis Wet- en regelgeving

Niet van toepassing Begeleiding/vorm


Competenties

Niet van toepassing Creativiteit

Niet van toepassing Coachen

Basis Zelfreflectie

Niet van toepassing Inlevingsvermogen

Niet van toepassing Plannen en organiseren

Basis Lerende houding

Basis Analytisch vermogen

Basis Methodisch werken

Basis Organisatiesensitiveit

Niet van toepassing Netwerken en samenwerken

Basis Integriteit

Basis Resultaatgericht

Basis Zelfstandigheid

Niet van toepassing Evalueren en aanpassen

Basis Flexibiliteit

Niet van toepassing Regisseren

Basis Communiceren