Training motiverende gespreksvoering (zelfsturing)

De Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening gaan alle uit van een geheel andere benadering van de burger dan de afgelopen jaren het geval is geweest. In de nieuwe benadering staat de zelfredzaamheid van de burger centraal, waarbij de focus meer komt te liggen op eigen keuzes en interne motivatie. Om die benadering vorm en inhoud te geven in de praktijk en dit door te voeren in al het contact tussen gemeente en burger, zijn gelukkig geen ingrijpende organisatorische wijzigingen nodig. Medewerkers zullen zich wel bepaalde nieuwe vaardigheden eigen moeten maken. Zij dienen inzicht te verwerven in de dynamiek en mechanismen van zelfsturing. Dit geldt voor alle medewerkers met klantcontact, opdat de bejegening van de burger consequent en effectief blijft. Om u te ondersteunen de nieuwe benadering zoveel mogelijk te borgen in de gehele gemeentelijke organisatie, verzorgt Langhenkel Opleiding, Training & Advies onder meer de Training motiverende gespreksvoering (zelfsturing).

Zelfredzaamheid
Voor professionals binnen het sociaal domein is het van belang dat zij in een (gelijkwaardige) dialoog met de burger duidelijk krijgen wat zijn of haar vraag is. Veelal is er sprake van een complex van problemen, waarbij prioriteiten en risico’s moeten worden ingeschat en afgezet moeten worden tegen de motivatie, talenten en (on)mogelijkheden van de burger om zelf tot een oplossing te komen. Zelfredzaamheid van de burger staat steeds meer centraal, waarbij de focus ligt op eigen keuzes en intrinsieke motivatie. Inzicht in de dynamiek en mechanismen van zelfsturing is voor elke professional relevant om de bejegening van de burger consequent en effectief te houden. Het doel van sturen op zelfsturing is het laten ontstaan van beweging bij de burger. Is er beweging, dan komen doelen dichterbij en worden die haalbaar.

Inhoud en duur
Wanneer zelfsturing en het probleemoplossend vermogen van de burger gestimuleerd worden, heeft dat invloed op de manier van communiceren, ook wel “progressie gericht communiceren” genoemd. Hierbij zoekt de professional samen met de betrokkene en zijn of haar netwerk wat deze wil veranderen en nodig heeft. Vanuit gelijkwaardigheid wordt gezocht naar oplossingen binnen de eigen mogelijkheden en zijn de inspanningen gericht op het zichtbaar maken en stimuleren van de eigen kracht. Er worden geen oplossingen aangedragen. Immers iedereen is specialist van zijn of haar leven! Binnen de grenzen van de maatschappelijke kaders wordt de verantwoordelijkheid van de oplossing bij de direct betrokkene, de familie en de rest van het netwerk gelegd. Doorvragen en de ander helpen zelf met mogelijke oplossingen te komen, is de kern van deze communicatie.

Trainers uit de praktijk
Motiverend coachen is binnen de topsport al lange tijd een bekend begrip. Door middel van een aantal praktische inzichten en technieken helpt de trainer / coach topsporters doelen te bereiken en prestaties te leveren op het hoogste niveau. En of het nu gaat om een wereldkampioen op de 100 meter sprint of een op straat levende verslaafde, de inzichten en technieken voor het bereiken van de gewenste doelen zijn hetzelfde. Onze trainers hebben ruime praktijkervaring op het gebied van motiverend coachen van diverse doelgroepen zowel binnen als buiten het sociaal domein. Hun inbreng maakt de Training motiverende gespreksvoering (zelfsturing) van Langhenkel Opleiding, Training & Advies uniek.

Een gemeentebrede aanpak
Het kan natuurlijk niet zo zijn dat de burger aan de voorkant van uw organisatie professioneel en motiverend wordt benaderd, maar vanuit de achterkant te maken krijgt met een starre, demotiverende bureaucratische houding. Over de gehele linie is het daarom van belang dat de gemeente één gezicht heeft, van het loket tot de uitkeringsadministratie, van maatschappelijke ondersteuning tot schuldhulpverlening en bijstandsverlening. Langhenkel Opleiding, Training & Advies staat dan ook voor een gemeentebrede bewustwording en aanpak, door de inzet van praktijktools, voorlichtingen, coachingstrajecten en maatwerktrainingen.

Inhoud
Ervaren gemeentelijke professionals kunnen zich de (psychosociale) beginselen, inzichten en vaardigheden voor het bieden van sturing op zelfsturing relatief snel eigen maken. Door de onderhavige praktijkgerichte training kunnen de deelnemers deze nieuwe werkwijze al snel in hun eigen praktijk toepassen. Tijdens de tweede trainingsdag is er een acteur aanwezig die bekend is met het onderwerp en de dagelijkse werkzaamheden van de deelnemers. Hierdoor kunnen theoretische delen worden afgewisseld met het nabootsen van praktijksituaties, waardoor er vooral veel geoefend wordt tijdens de training.

De modules
Gedurende de training staan de onderstaande onderwerpen centraal:

- wat is zelfsturing;
- de voor- en nadelen van zelfsturing;
- in hoeverre kan de klant zichzelf sturen;
- de rolverdeling tussen de klant en de professional;
- zelfsturing als vorm van gedragsverandering;
-de fasen van gedragsverandering.

Deze onderwerpen vormen de rode draad van de training die is opgebouwd uit de twee onderstaande modules.

Module 1 – Het opbouwen van een relatie met de klant
Om te kunnen werken aan zelfsturing is een goede relatie met de klant essentieel. Om de deelnemers te leren deze op te bouwen, werken we in deze training met de basisprincipes van NORBS (neutraal informeren, open vragen stellen, reflectief luisteren, bevestigen en samenvatten), NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren), EIC (ervaringsgerichte Interpersoonlijke Communicatie) en SKILLS (een wetenschappelijk onderbouwde methode voor motivatie, beweging en zelfsturing bestaande uit: self efficacy, specifieke positieve feedback, gedrag sturen, actief leren, referent power en stress inoculatie). Tevens wordt aandacht besteed aan de basisbeginselen van Mobility Mentoring. Genoemde technieken helpen de klant zijn gedachtegang en keuzeprocessen vorm te geven.

Module 2 – Motiveren, het stellen van doelen en volhouden
In dit onderdeel besteden we onder meer aandacht aan de onderstaande onderwerpen:

- de professional: hard van buiten, zacht van binnen;
- aspecten van motivatie en zelfvertrouwen;
- het omgaan met ‘ja-maar-gevoelens’ (ambivalentie);
- het uitlokken van verandertaal;
- het omgaan met weerstanden;
- het versterken van het geloof in eigen kunnen;
- hoe worden de juiste doelen gesteld;
- plannen en volhouden;
- het opstellen van ‘als-dan’-plannen;
- het betrekken van de sociale omgeving bij de uitvoering van het plan;
- het omgaan met mislukking;
- belonen en complimenteren;
- het nut van succesverhalen en modelling;
- het effect van feedback door de professional/expert;
- het inzetten van hulpbronnen;
- het nut en doel van ‘copingvragen’;
- de afronding van de ondersteuning door de professional.

In te zetten trainers en acteurs
Onze trainingen worden uitsluitend verzorgd door ervaren trainers die bewezen hebben hun eigen grenzen en die van hun cursisten goed te kunnen inschatten. Zij zijn allen vertrouwd met de theorie achter zelfredzaamheid en zelfsturing. De trainers worden bijgestaan door acteurs die evenals de trainers goed bekend zijn met de werkzaamheden van een gemeentelijke organisatie.

Materiaal
Het materiaal wordt geheel door Langhenkel Opleiding, Training & Advies verzorgd en zal bij aanvang van de training aan de deelnemers worden uitgereikt.

 

Leerdoelen

Het doel van de training is om de deelnemer de inzichten, kennis en vaardigheden mee te geven om burgers die de gemeente met een probleem benaderen te sturen op zelfsturing.

Inschrijven via website van de opleider

Soort opleiding

Soort inschrijving