Training huisbezoeken Participatiewet

Handhaving en fraudebestrijding zijn serieuze speerpunten van de Participatiewet (PW). Huisbezoeken zijn in dit verband een belangrijk instrument om het recht op uitkering en de leefsituatie van een belanghebbende te beoordelen. Het afleggen van een huisbezoek is echter privacygevoelig: de overheid dringt immers diep binnen in iemands persoonlijke levenssfeer. Niet voor niets bestaat er de nodige (internationale) wet- en regelgeving omtrent het afleggen van huisbezoeken. Daarnaast is er uitgebreide jurisprudentie op dit gebied. Het is van belang dat degene die het huisbezoek aflegt hier goed van op de hoogte is. Daarnaast kan er sprake zijn van weerstand bij de belanghebbende en zelfs van bedreigende situaties. Het is daarom minstens zo belangrijk om bij het afleggen van huisbezoeken over de juiste vaardigheden te beschikken. De Training huisbezoeken is erop gericht om de deelnemers zowel de theoretische kennis als vaardigheden bij te brengen die vereist zijn bij het afleggen van huisbezoeken.

Inhoud
Module 1 De theorie (1 dag)
Gedurende deze module wordt de theorie rondom het huisbezoek behandeld. Aan de orde komen onder meer:

- de regels van de PW inzake het afleggen van huisbezoeken;
- de reikwijdte van de inlichtingen- en medewerkingsverplichting;
- de verhouding tussen strafrecht en bestuursrecht;
- de relatie met zorgfraude (Wmo 2015, JW, Wlz, Zvw);
- het gedegen voorbereiden van een huisbezoek;
- de rol van de sociale recherche / toezichthouder / buitengewoon opsporingsambtenaar;
- wat kan en mag tijdens een huisbezoek?;
- de rechten en plichten van de huisbezoeker (de Algemene wet op het binnentreden);
- de rechten en plichten van de belanghebbende en de eventuele gevolgen van het niet meewerken aan een            huisbezoek;
- opschorting, intrekking en afstemming van het recht op bijstand;
- het opstellen van een goede, juridisch waterdichte rapportage over een huisbezoek;
- recente jurisprudentie op het gebied van huisbezoeken;
- communicatiestijlen bij het afleggen van huisbezoeken;
- omgaan met weerstanden;
- doorvraagtechnieken;
- veiligheid.

Module 2 Praktijktraining (1 dag)
In dit onderdeel krijgen de deelnemers dossiers om zich voor te bereiden op een huisbezoek. Daarna leggen zij aan de hand van het dossier een huisbezoek af. Dit vindt plaats in een op realistische wijze nagebouwde woning die zal worden ‘bewoond’ door een acteur. In overleg met de opdrachtgever kan hiervoor desgewenst een echte woning worden gebruikt. De trainer observeert, grijpt waar nodig in en geeft concrete feedback. Een en ander wordt desgewenst op video vastgelegd. Vervolgens evalueert de hele groep het huisbezoek. Hierbij is veel aandacht voor de communicatie met de bewoner(s), onderzoekstechnieken en voor de veiligheid van de huisbezoeker.

Materiaal
Het materiaal bestaat uit een cursusmap.

Leerdoelen

Na afloop van de training hebben de deelnemers kennis van het theoretisch kader rondom het afleggen van huisbezoeken en beschikken zij over de juiste vaardigheden om een huisbezoek af te leggen. Daarnaast hebben zij inzicht in hun eigen stijl van communiceren en het effect hiervan op anderen en in hun sterke kanten, aandachtspunten en valkuilen in dit verband.

Inschrijven via website van de opleider

Soort opleiding

Soort inschrijving