Toezichtbevoegdheden Participatiewet

Wettelijke kaders en de samenhang met het administratief bewijsrecht in Pw-fraudezaken 
Steeds meer gemeenten stellen Toezichthouders (art. 76a) aan. Deze functie heeft nogal wat raakvlakken -en soms haken en ogen- met aanpalende functies en wetgeving. Wanneer kun je en bij welke vorm van Pw-fraude gebruik maken van toezichthoudende bevoegdheden? En wat zijn dan je mogelijkheden? En waar moet je rekening moet houden (bijv. toets onrechtmatig verkregen bewijs). Wanneer is de inzet van toezichthoudende bevoegdheden gepast en slim om in te zetten en wat is dan het resultaat? Deze en andere vragen komen in deze cursus allemaal aan bod. 


Programma 
Het algemene wettelijk kader van het Nederlands staats- en bestuursrecht en de samenhang met de bevoegdheden van de toezichthouder Pw 
Overzicht van het Nederlands rechtstelsel – onderscheid tussen publiekrecht en privaatrecht – de plaats van de Pw en de samenloop met de Algemene wet bestuursrecht (de Awb) en het strafrecht 
Gebondenheid van overheidsoptreden aan het recht – link met het wetmatigheidsbeginsel 
De raakvlakken tussen enerzijds fundamentele mensenrechten in de Grondwet en het internationaal recht (o.a. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (de AVG) en het huisrecht) en de hiërarchie van rechtsnormen en anderzijds de uitoefening van de bevoegdheden door een Pw-toezichthouder 
Overzicht van de wettelijke kaders ter beperking van deze grondrechten op grond van het sociale zekerheidsrecht (o.a. de Pw), het bestuursrecht (de Awb) en het strafrecht (o.a. WvSr) in samenhang met de uitoefening van bevoegdheden door de Pw-toezichthouder 
De geheimhoudingsplicht van de Pw-toezichthouder in relatie tot geheimhoudingsplicht op grond van andere wettelijke kaders – link met de ambtseed 
De bewijskracht van rapportages en rechtshandelingen door een toezichthouder op ambtseed – actuele jurisprudentie Pw-fraudezaken 

Reikwijdte van de inlichtingenplicht van de Pw-belanghebbende en derden (organisaties) (art. 17 Pw - art. 63 en 64 Pw – art. 54 SUWI) en het onderscheid met het vorderen van inlichtingen door de toezichthouder / overige verplichtingen van de Pw-belanghebbende 

Actua jurisprudentie m.b.t.. de omvang van de Pw-inlichtingenverplichting: 
De objectieve duiding van de niet-nakoming van de Pw-inlichtingenverplichting bij de beoordeling van de rechtmatigheid van de te verlenen c.q. verleende bijstand 
Vormen van niet-nakoming van de inlichtingenverplichting 
In beginsel geen ruimte voor verschoningsgronden voor de Pw-belanghebbende 
De toets subjectieve verwijtbaarheid bij de niet-nakoming inlichtingenverplichting in het kader van het Pw-boetebesluit – link met de cautie 
De inlichtingenverplichtingen derden o.g.v.. art. 63 en 64 Pw 
De AVG en de spanning met de inlichtingenverplichting van derden (o.a. banken) 

De omvang van de Pw-medewerkingsverplichting:  
wat te doen met een boze cliënt die wegloopt – link met inlichtingenverplichting 
actua jurisprudentie huisbezoeken 
De identificatieplicht van belanghebbende 

De onderzoeksbevoegdheden van het college en inlichtingenverplichting van het college (art. 53a, lid 1 en lid 6 Pw / art. 66 en 67 Pw) 
Actua jurisprudentie mbt. de toelaatbaarheid van de inzet van onderzoeksmethodieken/ bewijsmiddelen door het college op grond van de Pw:  
De rechtswerking van het proportionaliteits- en het subsidiariteitsbeginsel als algemeen wettelijk kader i.v.m.. de beoordeling van de toelaatbaarheid van de inzet van bewijsmiddelen door het college (bijv. huisbezoek, cameratoezicht, aantal observaties) – link met de beoordeling van de rechtmatigheid van de inbreuk op het grondrecht van bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
De omvang en de beperkingen van art. 53a, lid 1 en lid 6 Pw bij de uitoefening van de onderzoeksbevoegdheden van het college op grond van de Pw 
De afbakening tussen de onderzoeksbevoegdheden van het college op grond van de Pw ten opzichte van het strafrechtelijk onderzoek onder leiding van een Officier van Justitie – link met de Richtlijn sociale zekerheidsfraude – link met de uitoefening van bijzondere onderzoeksmethoden in het kader van het strafrecht (inzet van stelselmatige observatie / camera-observatie / een peilbaken) – link met samenwerking tussen handhavers, sociale recherche en politie m.b.t. de toezichtbevoegdheden 
De omvang van de toets onrechtmatig verkregen bewijs 
De meldingsplicht van het college bij misdrijven 
De plicht tot gegevensuitwisseling van de gemeenten jegens andere organisaties 

De bevoegdheden van de toezichthouder op grond van de Algemene wet bestuursrecht in relatie tot de bewijsvoering in Pw-hoofdverblijf-, woonsituatie- en middelenfraude 
Formele bevoegdheidskader in verband met de uitoefening van de bevoegdheden als toezichthouder – link met benoemingsbesluit – legitimatie (vereisten en toepassing) 
De eis van proportioneel gebruik van bevoegdheden, gelet op het doel van het onderzoek en de spanning met het grondrecht inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer/AVG 
Wettelijke beperkingen in verband met de uitoefening van het toezichthouderschap Pw – link met het onderscheid tussen de wettelijke bewijsvoeringseisen op grond van enerzijds het bestuursrecht (o.a. de Pw) dan wel die op grond van het strafrecht 
De bevoegdheid tot het betreden van plaatsen (art. 5:15 Awb) – link met type Pw-fraude – actua jurisprudentie 
De bevoegdheid tot het vorderen inlichtingen, ID-bewijs en zakelijke gegevens (art. 5:15 – 5:17 Awb) – link met type Pw-fraude – actua jurisprudentie 
De bevoegdheid tot het onderzoek van vervoersmiddelen (art. 5:19 Awb) – link met type Pw-fraude – actua jurisprudentie 
Het vorderen van medewerking van de cliënt bij de uitoefening van toezichthoudende taken dan wel de wettelijke criteria voor het weigeren van medewerking (art. 5:20 Awb) 
Verwijtbare niet-nakoming van medewerking aan de uitoefening van toezichthoudende taken - overtredingen en misdrijven in relatie tot toezichtbevoegdheden (art. 5:1 Awb) 

Rode draad 
Best practices collega-gemeenten 
Vragen en kwesties van de deelnemers 
Onmisbare tips voor uitvoering en beleid 
Actuele stand van zaken

Inschrijven via website van de opleider

Soort opleiding

Soort inschrijving

Taken

Vakbekwaam Bewaken van afspraken

Vakbekwaam Handhaven

Vakbekwaam Evalueren

Vakbekwaam Bijdrage aan beheer en beleid van de organisatie

Vakbekwaam Afspreken van doel- en actiebepalingen

Vakbekwaam Rapporteren

Vakbekwaam Uitvoering

Vakbekwaam In beeld brengen van de vraag en (persoonlijke) situatie

Vakbekwaam Eigen deskundigheid bevorderen

Niet van toepassing Het voeren van een intakegesprek


Kennisgebieden

Niet van toepassing Integrale dienstverlening

Vakbekwaam Wet- en regelgeving

Niet van toepassing Begeleiding/vorm


Competenties

Vakbekwaam Zelfstandigheid

Vakbekwaam Flexibiliteit

Vakbekwaam Lerende houding

Vakbekwaam Organisatiesensitiveit

Vakbekwaam Integriteit

Vakbekwaam Plannen en organiseren

Vakbekwaam Resultaatgericht

Vakbekwaam Zelfreflectie

Niet van toepassing Inlevingsvermogen

Vakbekwaam Regisseren

Vakbekwaam Evalueren en aanpassen

Vakbekwaam Methodisch werken

Niet van toepassing Coachen

Vakbekwaam Creativiteit

Vakbekwaam Netwerken en samenwerken

Vakbekwaam Communiceren

Vakbekwaam Analytisch vermogen