Nieuwkomers en Taakstelling

Op grond van de Participatiewet kan iedere Nederlander of daarmee gelijkgestelde vreemdeling aanspraak maken op bijstand. Maar of iemand die niet beschikt over de Nederlandse nationaliteit met een Nederlander gelijkgesteld kan worden is niet altijd even duidelijk. Ook een asielzoeker met een geldig verblijfsdocument moet in het kader van de taakstelling worden geholpen. Kennis van en inzicht in de vreemdelingenwetgeving is noodzakelijk voor een rechtmatige toekenning van bijstand.

Wie ben je?
Je bent werkzaam in het sociaal domein gericht op bijstandsverlening aan vreemdelingen.

Wat krijg je?
Tijdens deze cursus gaan we in op onder meer:

- Vreemdelingenwet 2000 en het vreemdelingenbeleid; wat doet de IND, het COA en - - Vluchtelingenwerk, wat betekenen nieuwkomers en de taakstelling;
- Participatiewet; uitgangspunten van bijstandsverlening aan nieuwkomers, verblijfsrecht en verificatie in BRP, informatie uitwisseling met de IND;
- Toenemend beroep op bijstand; voorschotten, ingangsdata, relatie bijstand en Zelfzorgarrangement (GZZA), uitzonderingen op de kostendelersnorm;
- Integratie en participatie; mogen nieuwkomers een opleiding volgen, vanaf welk moment is een vluchtelingenkind leerplichtig en hoe is het leerlingenvervoer geregeld;
- Bijzondere bijstand; krijgen nieuwkomers inrichtingskosten vergoed;
- Het PIP: het persoonlijk Plan Inburgering en Participatie.

Leerdoelen

Wat leer je?
Je leert in welke situaties wel of juist geen recht op bijstand bestaat voor niet-Nederlanders. Je maakt kennis met verblijfsdocumenten, verblijfsrechten en BRP-codes en wat dat allemaal betekent voor het recht op bijstand. Ook leer je wat de positie en de rol van de IND is en wat de relatie is tussen de IND en de gemeente. Je leert wat er wordt verwacht van gemeenten in het kader van de taakstelling en bijstandsverlening.

Inschrijven via website van de opleider

Soort opleiding

Soort inschrijving

Taken

Niet van toepassing Afspreken van doel- en actiebepalingen

Niet van toepassing Evalueren

Niet van toepassing Bewaken van afspraken

Niet van toepassing Uitvoering

Niet van toepassing Handhaven

Niet van toepassing Bijdrage aan beheer en beleid van de organisatie

Niet van toepassing Het voeren van een intakegesprek

Niet van toepassing In beeld brengen van de vraag en (persoonlijke) situatie

Niet van toepassing Rapporteren

Niet van toepassing Eigen deskundigheid bevorderen


Kennisgebieden

Niet van toepassing Wet- en regelgeving

Niet van toepassing Integrale dienstverlening

Niet van toepassing Begeleiding/vorm


Competenties

Niet van toepassing Evalueren en aanpassen

Niet van toepassing Integriteit

Niet van toepassing Methodisch werken

Niet van toepassing Coachen

Niet van toepassing Communiceren

Niet van toepassing Inlevingsvermogen

Niet van toepassing Analytisch vermogen

Niet van toepassing Regisseren

Niet van toepassing Zelfstandigheid

Niet van toepassing Resultaatgericht

Niet van toepassing Zelfreflectie

Niet van toepassing Organisatiesensitiveit

Niet van toepassing Plannen en organiseren

Niet van toepassing Creativiteit

Niet van toepassing Flexibiliteit

Niet van toepassing Lerende houding

Niet van toepassing Netwerken en samenwerken