Privacy in het sociaal domein

Wegwijs in het gebruik van persoonsgegevens in het Sociaal Domein

De Autoriteit Persoonsgegevens berichtte het volgende:

“Nederlandse gemeenten weten onvoldoende welke persoonsgegevens van hun burgers zij in het sociaal domein mogen verwerken en welke regels daarvoor gelden. Bovendien informeren gemeenten hun burgers niet goed over het gebruik van hun persoonsgegevens. Dat constateert de Autoriteit Persoonsgegevens na onderzoek bij 41 gemeenten. “Gemeenten werken vaak met heel gevoelige gegevens van hun burgers. Van kwetsbare mensen die op gebieden als jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en chronische ziekten afhankelijk zijn van hun gemeente”….

Recent is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Deze Europese privacywetgeving komt in de plaats van de Wet bescherming persoonsgegevens en scherpt de rechten van burgers en de verplichtingen van gemeenten in het sociaal domein aan.

Gemeenten verwerken sinds de invoering van de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet steeds meer gegevens van burgers. Het gaat vaak om gevoelige informatie van kwetsbare burgers. Met deze cursusdag bieden wij u een mogelijkheid om uw weg te vinden binnen het nieuwe kader dat de AVG biedt. Wij bieden u een schets van het spanningsveld bij privacy situaties tussen de wenselijkheid, noodzaak en mogelijkheden bij het delen van gegevens; een spanningsveld dat zich met name manifesteert bij het integraal werken (bijvoorbeeld in de wijkteams) of bij zorgen rond de rechtmatigheid van ondersteuning binnen een van de domeinen.

Ons programma:

 • Verkennen van wet- en regelgeving
 • Materiewetgeving; o.a. Wmo, Jeugdwet, waaronder de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Algemene verordening gegevensbescherming (Europese privacy richtlijn) en de wijzigingen ten opzichte van de Wet bescherming persoonsgegevens voor het sociaal domein
 • Hoofdregels rond privacy, o.a.;
  • Algemene regels rond privacy en gegevensuitwisseling
  • Bijzondere regels rond privacy en gegevensuitwisseling
 • Beroepsgeheim en het doorbreken ervan
 • Samenwerken in wijk- en sociale teams. Met name in complexe situaties
 • Gemeentelijke regie
 • Niet onnodig delen en niet onnodig dubbel uitvragen van gegevens
 • Taken en activiteiten met bijbehorend normenkader voor verwerking persoonsgegevens
 • Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Casuïstiek en oefenen met de toepassing van de wet- en regelgeving
 • Beschikbare documenten

Leerdoelen

U heeft kennisgenomen van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

U kent de weg in de veelheid van regels en hebt geoefend met de toepassing.

Dat biedt u de mogelijkheid om in de eigen uitvoeringsorganisatie praktijk verder te werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de privacy rond de verwerking van persoonsgegevens.

 

Inschrijven via website van de opleider

Soort opleiding

Soort inschrijving

Taken

Vakbekwaam In beeld brengen van de vraag en (persoonlijke) situatie

Niet van toepassing Het voeren van een intakegesprek

Niet van toepassing Evalueren

Vakbekwaam Handhaven

Niet van toepassing Afspreken van doel- en actiebepalingen

Vakbekwaam Bijdrage aan beheer en beleid van de organisatie

Vakbekwaam Eigen deskundigheid bevorderen

Niet van toepassing Bewaken van afspraken

Vakbekwaam Uitvoering

Vakbekwaam Rapporteren


Kennisgebieden

Vakbekwaam Integrale dienstverlening

Vakbekwaam Wet- en regelgeving

Niet van toepassing Begeleiding/vorm


Competenties

Niet van toepassing Creativiteit

Niet van toepassing Coachen

Vakbekwaam Zelfreflectie

Niet van toepassing Inlevingsvermogen

Niet van toepassing Plannen en organiseren

Vakbekwaam Lerende houding

Vakbekwaam Analytisch vermogen

Niet van toepassing Methodisch werken

Niet van toepassing Organisatiesensitiveit

Niet van toepassing Netwerken en samenwerken

Vakbekwaam Integriteit

Niet van toepassing Resultaatgericht

Vakbekwaam Zelfstandigheid

Niet van toepassing Evalueren en aanpassen

Vakbekwaam Flexibiliteit

Niet van toepassing Regisseren

Niet van toepassing Communiceren