Cursus Participatiewet en Wajong

De cursus Participatiewet & Wajong is een zeer praktische cursus voor één ieder die actief betrokken is bij de bemiddeling van personen met een arbeidsbeperking. Naast de bestaande wetten en regelingen word je direct op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen (beschut werk, praktijkroute, loonwaarde e.d.). Met de opgedane kennis kun je in de praktijk direct aan de slag en is jouw adviesrol richting werkzoekenden en werkgevers weer up-to-date.

Participatiewet
Sinds 01-01-2015 is de Participatiewet in werking getreden. Een grote groep met jongeren die voorheen een beroep konden doen op de Wajong zijn nu aangewezen op ondersteuning vanuit de gemeente. UWV en gemeenten hebben hierin een andere rol gekregen.
Een groeiend aantal jongeren heeft door ziekte of een aandoening problemen met het vinden en behouden van werk. Jaren konden zij een beroep doen op de oude Wajong of Wajong 2010. Vanaf 01-01-2015 zal een grote groep van deze jongeren een beroep moeten doen op arbeidsondersteuning vanuit de gemeenten.

Blijf op de hoogte
In tijden van verandering is het juist van belang, om zowel de bestaande doelgroep Wajong als jongeren die vallen onder de Participatiewet, goed te informeren over hun mogelijkheden. De participatie van jongeren met een arbeidsbeperking wordt namelijk steeds belangrijker en krijgt prioriteit bij zowel UWV als de gemeenten. Als begeleider is het daarom noodzakelijk om goed en vooral praktisch op de hoogte te zijn van deze wetstechnische veranderingen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Positionering Wajong (Participatiewet 2015 / Herbeoordelingen Wajong)
Het sociale zekerheidstelsel is omvangrijk. In vogelvlucht wordt ingegaan op de relatie tussen de Participatiewet en Wajong. Wij kijken ook naar de rolverdeling tussen UWV en gemeente waarbij de verschillende verantwoordelijkheden in beeld worden gebracht.

Oude Wajong versus Wajong 2010 versus Wajong 2015
De Wajong 2015 verschilt met de oude Wajong en met de Wajong 2010. Er wordt uitleg gegeven over de verschillende manieren van beoordelen. De criteria van het begrip ‘arbeidsvermogen’ komen aan bod. Je krijgt bovendien inzicht in de huidige herindeling (UWV) van alle bestaande wajongers.

Indicaties UWV
Sinds de komst van de Participatiewet is UWV verantwoordelijk voor het afgeven van een aantal indicaties. Tijdens de training wordt uitvoerig stilgestaan bij de ‘indicatie banenafspraak’, ‘advies indicatie beschut werk’ en de ‘medische urenbeperking’. Met name de criteria en bedoelingen hiervan worden uitgelegd. De ‘banenafspraak’ en het ‘quotum arbeidsbeperkten’ komen hierbij uiteraard aan bod.

Re-integratie instrumenten en subsidies
‘Werken naar arbeidsvermogen’ is het credo. Diverse re-integratie bevorderende regelingen voor de Wajong doelgroep en personen die opgenomen zijn het landelijk doelgroepen register worden behandeld, zoals premiekorting (Wet Tegemoetkoming Loondomein; LIV/LKV), no-riskpolis, werkplekaanpassingen, loonkostensubsidie, loondispensatie, etc.

Wajong Calculator
Na afloop van de training wordt de Wajong Calculator van Elan Training verstrekt. De Wajong Calculator is een zeer praktische rekentool bij het re-integreren van Wajongers met arbeidsvermogen. Deze tool is als het ware de vertaalslag van theorie naar praktijk en blijkt al jaren een handig middel om snel en inzichtelijk advies te geven aan zowel de Wajonger als de werkgever.

Leerdoelen

Wat leer je?
Na afloop van deze cursus beschik je over/of ben je in staat om:

-actuele wetstechnische kennis en wijzigingen van de Wajong (oud/2010/2015) en ondersteuningsmogelijkheden binnen de Participatiewet.

-inzicht in de mogelijkheden voor jongeren met arbeidsvermogen.

-zowel de klant en de werkzoekende als ook de werkgever volledig te adviseren en te informeren over de actuele stand van zaken.

-de toepassingsmogelijkheden van re-integratie instrumenten.

-begrippen zoals indicatie, banenafspraak, doelgroepregister, beschut werk, arbeidsvermogen, loonwaarde , loondispensatie en loonkostensubsidie enz.

Inschrijven via website van de opleider

Soort opleiding

Soort inschrijving

Taken

Vakbekwaam Evalueren

Vakbekwaam Handhaven

Vakbekwaam Rapporteren

Vakbekwaam Het voeren van een intakegesprek

Vakbekwaam Bewaken van afspraken

Vakbekwaam In beeld brengen van de vraag en (persoonlijke) situatie

Vakbekwaam Uitvoering

Vakbekwaam Afspreken van doel- en actiebepalingen

Vakbekwaam Eigen deskundigheid bevorderen

Vakbekwaam Bijdrage aan beheer en beleid van de organisatie


Kennisgebieden

Vakbekwaam Begeleiding/vorm

Vakvolwassen Wet- en regelgeving

Vakbekwaam Integrale dienstverlening


Competenties

Vakbekwaam Creativiteit

Vakbekwaam Methodisch werken

Vakbekwaam Plannen en organiseren

Vakvolwassen Organisatiesensitiveit

Vakbekwaam Communiceren

Vakbekwaam Resultaatgericht

Vakbekwaam Zelfstandigheid

Vakbekwaam Netwerken en samenwerken

Vakbekwaam Lerende houding

Vakbekwaam Zelfreflectie

Vakbekwaam Evalueren en aanpassen

Vakbekwaam Inlevingsvermogen

Vakvolwassen Regisseren

Vakbekwaam Coachen

Vakbekwaam Flexibiliteit

Vakvolwassen Analytisch vermogen

Vakbekwaam Integriteit