Masterclass Intrekking en Terugvordering

Rechtmatigheid, intrekken en terugvorderen in de PW

In deze masterclass staan we enerzijds stil bij de onzelfstandige terugvorderingsbesluiten, die in samenhang gelezen moeten worden met intrekking en herziening van recht op bijstand wegens fraude. Hierbij wordt zowel stil gestaan bij de zgn. Participatie-wet-inhoudelijke aspecten als bij Awb-procedurele aspecten. Vanuit oogpunt van de Awb staan we stil bij de vaststelling van de juiste beoordelingsperiode alsmede bij de toetsing van intrekkings- en terugvorderingsbesluiten aan het zorgvuldigheids- en het evenredigheidsbeginsel.

Anderzijds staan we stil bij de zelfstandige terugvorderingsgronden, met name de zaken over uitgesteld inkomen en vermogen, bijvoorbeeld naar aanleiding van ontvangst van achterstallig loon, een letselschadevergoeding of een erfenis. Ook staan we stil bij situaties wanneer een belanghebbende dit niet tijdig meldt en hoe hierbij dan een onderscheid gemaakt moet worden tussen verschillende beoordelingsperioden.

Daarnaast wordt stil gestaan bij de vraag of en zo ja, op welke wijze terugvordering benaderd zou kunnen worden vanuit een sociaal domein-perspectief en wat dit betekent voor de dringende redenen-toets. Tot slot wordt stilgestaan bij actuele jurisprudentie rondom de boete.

Programma

I Het algemene kader bij intrekking en terugvordering van bijstand wegens schending van de inlichtingenverplichting

De schending inlichtingenverplichting als grondslag voor herziening, intrekking en terugvordering
De betekenis van het onderscheid tussen de objectieve en de subjectieve niet-nakoming inlichtingenverplichting in verband met de beoordeling van de verwijtbaarheid ervan bij intrekking en terugvordering van bijstand en de boeteoplegging en de doorwerking hiervan in de hoogte van de vordering
De verruimde reikwijdte van de inlichtingenverplichting onder de Participatiewet in verband met de kostendelersnorm
Schending inlichtingenverplichting als rechtsgrond voor opschorting en intrekking van bijstand (art. 54, lid 1 en lid 2 jo. lid 4 Participatiewet)
Het onderscheid tussen herziening, intrekking en beëindiging van bijstand, mede gelet op de beoordelingsperiode van een besluit
Bewijsrechtelijke kernpunten bij intrekkings- en terugvorderingsbesluiten wegens schending van de inlichtingenverplichting (art. 54, lid 3, 1e zin jo. art. 58, lid 1 PW) en de gevolgen hiervan bij een onjuiste beoordeling hiervan voor de hoogte van de terugvordering:
bewijslast college t.a.v. de relevante feiten i.v.m. schending inlichtingenverplichting
de leer van de verschuiving bewijslast i.v.m. het bewijs van het recht op bijstand
de nadere onderzoeksverplichting van het college
de verdedigbare reconstructie van feiten c.q. de schattingsjurisprudentie als basis voor de beoordeling van het recht op bijstand na schending inlichtingenverplichting
wanneer is het recht wel en wanneer niet vast te stellen
Matigingsjurisprudentie (2016) nog geldig a.g.v. herinvoering terugvorderingsverplichting voor het college bij schending inlichtingenverplichting op grond van de Wet aanscherping WWB/PW ?

II Veel voorkomende geschillen in terugvorderingszaken bij de bestuursrechter

Wijzigingen in de middelentoets o.g.v. de Participatiewet in de jurisprudentie van de CRvB, gelet op geldleningen, giften, op geld waardeerbare werkzaamheden (inkomsten uit hobby of internethandel), contante stortingen van derden op rekening van bijstandsgerechtigde en de doorwerking hiervan in terugvorderingszaken
Onderzoeksplicht van het college en bewijslast van de bijstandsgerechtigde bij:
verzwegen vermogen in buitenland
verzwegen inkomsten uit autohandel
verzwegen inkomsten uit hennepteelt- en handel
een verzwegen gezamenlijke huishouding
de vermeende duurzaam gescheiden levende echtgenoten
de hoofdelijke aansprakelijkheid van de verzwegen partner

III De voorbereiding van de zelfstandige terugvorderingsbesluiten:

Actuele jurisprudentie i.v.m. terugvordering i.v.m. later verkregen middelen (achterstallig loon, later uitbetaalde erfenis en (bijv. letselschade-)schadevergoeding

IV Actualiteiten zes-maanden-jurisprudentie i.v.m. herinvoering terugvorderingsverplichting voor het college bij schending inlichtingenverplichting op grond van de Wet aanscherping WWB/PW

V Actualiteiten bestuurlijke boete

De verzwaarde onderzoeksplicht en bewijslast van het college bij boeteoplegging;
De reikwijdte van de “indringende toetsing van het boetevoornemen aan het evenredigheidsbeginsel” gelet op de uitspraak van de CRvB 24-11-2014 en CRvB 23-06-2015 en CRvB 11-01-2016;
De toetsing van de verminderde mate van verwijtbaarheid van belanghebbende i.v.m. de persoonlijke omstandigheden van belanghebbende o.g.v. het nieuwe voorstel in 2016 tot aanpassing van het Boetebesluit en art. 18 a Pw;
De betekenis van tekortkomingen in de uitvoering van het handhavingsbeleid door het college voor de beoordeling van de hoogte van de boete;
Procedurele kernpunten bij boeteoplegging: tijdigheid van de cautie, het horen van de belanghebbende en taalhulp, eisen aan het boete-rapport.
 

 

 

 

Leerdoelen

We bespreken:

I Het algemene kader bij intrekking en terugvordering van bijstand wegens schending van de inlichtingenverplichting

II Veel voorkomende geschillen in terugvorderingszaken bij de bestuursrechter

III De voorbereiding van de zelfstandige terugvorderingsbesluiten:

IV Actualiteiten zes-maanden-jurisprudentie i.v.m. herinvoering terugvorderingsverplichting voor het college bij schending inlichtingenverplichting op grond van de Wet aanscherping WWB/PW

V Actualiteiten bestuurlijke boete

 

Inschrijven via website van de opleider

Soort opleiding

Soort inschrijving

Taken

Vakvolwassen In beeld brengen van de vraag en (persoonlijke) situatie

Niet van toepassing Het voeren van een intakegesprek

Vakvolwassen Evalueren

Vakvolwassen Handhaven

Niet van toepassing Afspreken van doel- en actiebepalingen

Vakvolwassen Bijdrage aan beheer en beleid van de organisatie

Vakvolwassen Eigen deskundigheid bevorderen

Vakvolwassen Bewaken van afspraken

Vakvolwassen Uitvoering

Vakvolwassen Rapporteren


Kennisgebieden

Niet van toepassing Integrale dienstverlening

Vakvolwassen Wet- en regelgeving

Niet van toepassing Begeleiding/vorm


Competenties

Vakvolwassen Creativiteit

Niet van toepassing Coachen

Vakvolwassen Zelfreflectie

Niet van toepassing Inlevingsvermogen

Niet van toepassing Plannen en organiseren

Vakvolwassen Lerende houding

Vakvolwassen Analytisch vermogen

Vakvolwassen Methodisch werken

Vakvolwassen Organisatiesensitiveit

Niet van toepassing Netwerken en samenwerken

Vakvolwassen Integriteit

Vakvolwassen Resultaatgericht

Vakvolwassen Zelfstandigheid

Vakvolwassen Evalueren en aanpassen

Vakvolwassen Flexibiliteit

Vakvolwassen Regisseren

Niet van toepassing Communiceren

Beoordelingen

06 juni 2018 Inhoud: 8
De docent is erg goed en weet je weer even op scherp te zetten.
Toepasselijkheid: 8
Goed toepasbare voorbeelden.
Vormgeving: 8