Masterclass Bezwaar en Beroep PW

Actua!! Nieuwe ontwikkelingen in de Participatiewet

In deze Masterclass zal zowel vanuit inhoudelijk als procedureel oogpunt (Awb) worden stil gestaan bij de nieuwe ontwikkelingen in de Participatiewet die met name voor juridisch medewerkers bezwaar en beroep relevant zijn.

De Masterclass wordt gegeven in samenwerking met advocaat mevr. mr. A. Coppelmans, zij is een ervaren Awb-concern-jurist in de rechtspraktijk van gemeenten en dus ook in het sociaal domein. U krijgt zo inzicht in de typen verweren die een advocaat kan voeren in Pw-zaken en hoe u zich hiertegen kunt verdedigen.

Zonder te streven naar volledigheid zal hierbij met name ingegaan worden op de volgende punten:

Actua rechtsbescherming in het sociaal domein

 De Awb-kernbegrippen in relatie tot de ontvankelijkheidsvraag in bezwaar en beroep

 1.Het Awb-kernbegrip “aanvraag” / “de brede uitvraag in het sociaal domein”:

◦Verschil in toetsing van de aanvraag o.g.v. de Pw en die o.g.v. Wmo/Jw

 ◦Wie bepaalt het onderwerp van de aanvraag – link met de hulpvraag?

 ◦Beoordeling van de situatie van een boos weglopende klant

 ◦Actua onvolledige aanvraag en buiten behandeling stellen aanvraag – hoe om te gaan met tekortschietende bewindvoerders?

 ◦De gewijzigde rechterlijke toets herhaalde aanvraag – art. 4:6 Awb

 2.Het Awb-kernbegrip “beschikking”, “besluit” en “rechtsgevolg”:

◦Het sociaal domein denken en het beschikkingsloos besluiten

 ◦Heeft een niet-bevoegd uitgevoerde rechtshandeling, rechtsgevolg/besluit-karakter?

 ◦Toekomstig rechtsgevolg bij een nog niet-geëffectueerde maatregelbesluit n.a.v. een eerdere beëindiging bijstand?

 ◦Wel of geen rechtsgevolg van zgn. voorbereidingsbesluiten (hersteltermijn/opschorting/blokkering)

 ◦Actua bekendmaking van besluiten en de tijdigheid van een bezwaarschriften – link met Wet elektronisch verkeer – link met bewindvoering

 3.Het Awb-kernbegrip “belanghebbende” ◦De bewindvoerder en de belanghebbende en de gevolgen in bezwaar en beroep bij niet-tijdige nakoming van verplichtingen, inclusief het boete-traject

 ◦Rechtspositie van de erfgenaam in bezwaar en beroep i.v.m. een Pw-belanghebbende in een schuldentraject

 ◦Weigering van gemachtigde van een klant?

 4.Het begrip “Procesbelang”- wanneer wel/ wanneer niet

 Actua Reikwijdte van de toetsing in bezwaar?

 •Wat zijn bezwaargronden – welke toets?

 •Link tussen bezwaargronden en het onderscheid feitelijke vragen en rechtsvragen in relatie tot het primaire besluit

 •Reformatio in Peius

 •De bevoegdheid tot aanvulling van feitelijke gronden en rechtsgronden in bezwaar

 •De gevolgen van de invoering van “de omgekeerde toets” in primaire besluitvorming en de gevolgen hiervan voor de toetsing in bezwaar

 Actua Reikwijdte van de toetsing in beroep?

 •Reikwijdte van de toetsing aan art. 6:22 Awb – link met conversie art. 54, lid 4 naar lid 3 Pw?

 •De gevolgen van de invoering van “de omgekeerde toets” in primaire besluitvorming en de gevolgen hiervan voor de toetsing in beroep – link met de nieuwe zaaksbehandeling?

 •Nieuwe zaaksbehandeling en de relativering van het besluit-begrip – gevolgen voor de afbakening van het onderwerp van geschil

 •Verrekening van proceskostenvergoeding met openstaande vordering

 Actua jurisprudentie inzake de Pw-hoofdverblijftoets

 •De bewijskracht van het bewijsvermoeden m.b.t. water- en energieverbruik gegevens – hoe om te gaan met verweer van advocaten - Link met nadere onderzoeksverplichting college

 Actua jurisprudentie gezamenlijke huishouding / kostendelersnorm

 •Bewijsrechtelijke aspecten bij nieuwe aanvraag om bijstand na een eerdere afwijzing of beëindiging van bijstand wegens een gezamenlijke huishouding – aantoonplicht van de aanvrager versus de nadere onderzoeksverplichting van het college

 Het Awb-onderscheid tussen gebonden en vrije bevoegdheden en andere Pw-wettelijke grondslagen voor maatwerk in de Pw versus de binnen- of buitenwettelijke grondslag van de omgekeerde toets:

 •Maatwerk en de verhoging van de Pw-norm ogv. art. 18, lid 1 Pw bij: ◦verlies van de Alo-kop bij samenwoning met niet-rechthebbende partner?

 ◦de halve gehuwdennorm bij samenwoning met de niet-rechthebbende partner?

 ◦de kostendelersnorm en zorgsituaties

 •Actua jurisprudentie Pw-inkomens – en vermogenstoets en de mogelijkheden tot maatwerk – frictie met zorgsituaties en het BW-echtscheidingsrecht – hoe maatwerk in Pw-fraudezaken

 •Actua maatregel-oplegging bij niet-nakoming van de geüniformeerde arbeids- en re-integratieverplichting – mogelijkheden tot maatwerk? ; hoe ?

 •Actua boeteoplegging bij niet-nakoming van de Pw-inlichtingenverplichting – mogelijkheden tot maatwerk – link met Wijziging Boetebesluit SZW – link met strafrechtelijke uitspraken?

Leerdoelen

Actua!

Inschrijven via website van de opleider

Soort opleiding

Soort inschrijving

Taken

Vakvolwassen Eigen deskundigheid bevorderen

Niet van toepassing Bewaken van afspraken

Niet van toepassing Evalueren

Vakvolwassen Bijdrage aan beheer en beleid van de organisatie

Niet van toepassing Uitvoering

Niet van toepassing In beeld brengen van de vraag en (persoonlijke) situatie

Niet van toepassing Afspreken van doel- en actiebepalingen

Niet van toepassing Rapporteren

Niet van toepassing Het voeren van een intakegesprek

Niet van toepassing Handhaven


Kennisgebieden

Niet van toepassing Begeleiding/vorm

Niet van toepassing Integrale dienstverlening

Vakvolwassen Wet- en regelgeving


Competenties

Vakvolwassen Zelfreflectie

Niet van toepassing Coachen

Niet van toepassing Resultaatgericht

Niet van toepassing Methodisch werken

Niet van toepassing Inlevingsvermogen

Vakvolwassen Flexibiliteit

Niet van toepassing Evalueren en aanpassen

Vakvolwassen Analytisch vermogen

Niet van toepassing Communiceren

Niet van toepassing Organisatiesensitiveit

Niet van toepassing Netwerken en samenwerken

Vakvolwassen Creativiteit

Vakvolwassen Zelfstandigheid

Vakvolwassen Integriteit

Niet van toepassing Regisseren

Niet van toepassing Plannen en organiseren

Vakvolwassen Lerende houding