Masterclass Administratief Bewijsrecht

Wederom onze topdag ‘administratief bewijsrecht’ voor een ieder die te maken heeft met de aanpak van uitkeringsfraude in verband met de niet-nakoming van de inlichtingenverplichting over de PW-toets over hoofdverblijf, woonsituatie en middelen. Tijdens deze cursusdag zal uitgebreid ingegaan op de juridische argumentatie-technieken die door een advocaat en de bestuursrechter gevolgd kunnen worden vanuit het Awb-bestuursprocesrecht en het bewijsrecht in Pw-fraudezaken.

 Uitvoering

 Bij inzicht in deze juridische argumentatie-technieken gaat het om vragen als:

 •“wat is bewijs, wat is (in)directe bewijskracht van een bewijsmiddel; wat volgt er uit de toelaatbaarheidstoets in verband met diverse bewijsmiddelen?

 •Wat zijn de kernelementen van een Pw-fraudebesluit en wat is “het werkproces” dat de rechter volgt in zijn beoordeling van de rechtmatigheid van een Pw-fraudebesluit?

 •wat zijn 3 leidende interpretatiemethoden van een rechter/advocaat in een Pw-fraudezaak?

 •Is er ruimte voor een overmachtstoets bij de niet-nakoming inlichtingenplicht?

 •Wat houdt nu precies de verschuiving van bewijslast in; hoe werk die; hoe maak je dit zichtbaar in een handhavingsrapport?

 •wat is de betekenis van een bewijsvermoeden voor het onderzoek in een Pw-fraudezaak; welke soorten bewijsvermoedens zijn er in verband met welke soort Pw-fraude?

 •Waarom is de samenhang tussen bewijsnood van de cliënt enerzijds en de nadere onderzoeksverplichting van het college anderzijds, zo belangrijk in een Pw-fraudezaak?

 •Wanneer is het recht op bijstand wèl en vooral wanneer niet vast te stellen ? Welke procedurele stappen vóóraf moet het college hebben genomen, aldus de rechter?

 •Hoe werkt de schattingsjurisprudentie? Wanneer is deze wèl cq. niet van toepassing?

 •Hoe werkt de nieuwe zaaksbehandeling bij rechtbanken en CRvB in Pw-fraudezaken – hoe om te gaan met “gaat u maar de gang op en tref een regeling? – hoe hierop te anticiperen?

 •Kan er maatwerk geleverd worden in een Pw-fraudebesluit en zo ja, hoe dan?

De bovenstaande punten worden behandeld aan de hand van opmerkelijke praktijkvoorbeelden uit de drie vormen van Pw-fraude, vooral waar het fout gegaan is en hoe het voorkomen had kunnen worden.

Leerdoelen

Actua!

Inschrijven via website van de opleider

Soort opleiding

Soort inschrijving

Taken

Vakvolwassen Eigen deskundigheid bevorderen

Niet van toepassing Bewaken van afspraken

Niet van toepassing Evalueren

Vakvolwassen Bijdrage aan beheer en beleid van de organisatie

Vakvolwassen Uitvoering

Vakvolwassen In beeld brengen van de vraag en (persoonlijke) situatie

Niet van toepassing Afspreken van doel- en actiebepalingen

Niet van toepassing Rapporteren

Niet van toepassing Het voeren van een intakegesprek

Vakvolwassen Handhaven


Kennisgebieden

Niet van toepassing Begeleiding/vorm

Niet van toepassing Integrale dienstverlening

Vakvolwassen Wet- en regelgeving


Competenties

Vakvolwassen Zelfreflectie

Niet van toepassing Coachen

Vakvolwassen Resultaatgericht

Vakvolwassen Methodisch werken

Niet van toepassing Inlevingsvermogen

Vakvolwassen Flexibiliteit

Vakvolwassen Evalueren en aanpassen

Vakvolwassen Analytisch vermogen

Niet van toepassing Communiceren

Vakvolwassen Organisatiesensitiveit

Niet van toepassing Netwerken en samenwerken

Vakvolwassen Creativiteit

Vakvolwassen Zelfstandigheid

Vakvolwassen Integriteit

Niet van toepassing Regisseren

Vakvolwassen Plannen en organiseren

Vakvolwassen Lerende houding