Gecertificeerde Jobcoach Opleiding

Jobcoaching (Supported Employment) is een effectieve werkwijze om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, die niet zelfstandig in staat zijn om werk te vinden en te behouden, te begeleiden naar werk en loopbaanperspectief. Door de erkende Jobcoach Opleiding van Elan Training ontwikkel je je tot een allround jobcoachprofessional, die cliënten vraaggestuurd begeleidt en ondersteunt en wet- en regelgeving op maat toepast. De methodiek Supported Employment staat centraal in onze opleiding. Deze opleiding is ook uiterst geschikt voor klantmanagers die zich willen verbreden en verdiepen om specifieke doelgroepen middels jobcoaching te begeleiden naar passend werk.

Het studieprogramma van de jobcoachopleiding stoelt op vier pijlers:

1. Methodiek Supported Employment

Elan Training hanteert de Supported Employment methodiek als basis voor Jobcoaching. Deze methodiek is uitermate geschikt om mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt op een gestructureerde manier te ondersteunen bij het vinden èn behouden van werk. De verschillende fasen van de methodiek (o.a. met assessment, jobfinding, jobanalyse, jobmatching, jobcoaching, jobcarving en ongoing support) worden uitvoerig behandeld, zodat de jobcoachstudent methodisch leert te werken.

Supported Employment gaat uit van de mogelijkheden en talenten van de cliënt en niet van zijn of haar beperkingen. De jobcoach laat de cliënt zelf de regie nemen en in actie komen. De Jobcoach ondersteunt, maar neemt niet alle verantwoordelijkheden over. De jobcoach bevordert eigen initiatief. Zelfsturing, motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht coachen sluiten naadloos aan bij deze methodiek en komen in de opleiding aan de orde.

2. Focus op attitude en praktijk

Voor het werk van een Jobcoach zijn zelfinzicht en voortdurende zelfreflectie onontbeerlijk.
In het begin van de opleiding wordt daarom bij jou eerst een stevige basis gelegd voor de attitude (grondhouding), sociale en communicatieve vaardigheden. Immers als jobcoach zet je jezelf in als instrument tijdens het begeleidingstraject. Tijdens de opleiding wordt je uitgedaagd jezelf kritisch onder de loep te nemen.

De uitkomst van dit zelfonderzoek wordt naast het beroepsprofiel van de Jobcoach gelegd en als uitgangspunt gebruikt voor het formuleren van leerdoelen voor het portfolio. Het portfolio presenteer je tijdens de afrondingsdag.

Tijdens de opleiding wordt er veel gewerkt met casuïstiek en simulaties ontleend aan de praktijk. Tussen de modules werk je aan praktijkgerichte beroepsopdrachten en casusgerichte toetsen. Je past de aangereikte theorie, vaardigheden en houdingen op deze manier toe in realistische beroepssituaties. Voorbeelden hiervan zijn, het uitwerken van een werknemersprofiel, het maken van een werkplekanalyse, het opstellen van een coachplan, en het schrijven van een verantwoordingsrapportage. Allemaal onderdelen, die horen bij een jobcoachaanvraag en begeleidingstraject.

3. Didactische visie ervaringsleren

Elan Training werkt volgens de didactische visie ‘ervaringsleren’. Ervaringsleren is een actieve leermethode die de deelnemer leert zijn eigen kracht en vaardigheden te ontdekken, te ontwikkelen en te benutten. Dit gebeurt door middel van actieve en ervaringsgerichte werkvormen, waarbij het leren ook buiten in de natuurlijke omgeving plaatsvindt. Bewegen en ervaren zijn een belangrijk onderdeel van de methodiek.

4. Eindtermen NOLOC

De eindtermen van de NOLOC voor register jobcoaches zijn leidend in het programma van onze erkende jobcoachopleiding. Je wordt opgeleid om je (verder) te bekwamen in deze eindtermen.

 

De opleidingen start meerdere keren per jaar. De komende starts zijn op: 5 maart 2018, 28 maart 2018 en 11 april 2018.

Leerdoelen

Wat leer je?
Na afloop van de opleiding ben je in staat om:

-als jobcoach te werken volgens de methodiek Supported Employment (assessment, jobfinding, jobanalyse, jobmatching, job(re)design, coaching on the job, ongoing support).

-kun je een klant in beeld brengen op basis van zijn beperkingen en mogelijkheden

- op zoek gaan, acquieren en netwerken voor banen (taken, werkprocessen) voor specifieke doelgroepen

-banen creeren middels jobcarving of job(re)design

-klanten matchen aan passend werk en organisaties

-inspelen op relevante arbeidsmarktontwikkelingen

-relevante wet- en regelgeving toe te passen op het gebied van sociale zekerheid tijdens jobcoachtrajecten

-verschillende klanten begeleiden met verschillende coachingstechnieken en -stijlen naar een passende en duurzame werkplek

-aansturen op eigen regie en zelfredzaamheid bij klanten

-rapporteren tijdens jobcoachtrajecten aan UWV, gemeenten, werkgevers e.d.

-ken je het speelveld en de verschillende actoren daarbinnen (bijv. arbeidsdeskundigen, jobcoaches e.d.n

Je beheerst bij afronding met positief gevolg de eindtermen van Noloc ‘erkend jobcoach’ en ontvangt

Inschrijven via website van de opleider

Soort opleiding

Soort inschrijving

Taken

Vakbekwaam Uitvoering

Vakbekwaam Eigen deskundigheid bevorderen

Vakbekwaam Het voeren van een intakegesprek

Vakbekwaam Bewaken van afspraken

Vakbekwaam Afspreken van doel- en actiebepalingen

Vakbekwaam Evalueren

Vakbekwaam In beeld brengen van de vraag en (persoonlijke) situatie

Niet van toepassing Handhaven

Vakbekwaam Bijdrage aan beheer en beleid van de organisatie

Vakbekwaam Rapporteren


Kennisgebieden

Vakbekwaam Integrale dienstverlening

Vakbekwaam Begeleiding/vorm

Vakbekwaam Wet- en regelgeving


Competenties

Vakbekwaam Inlevingsvermogen

Vakvolwassen Communiceren

Vakbekwaam Analytisch vermogen

Vakbekwaam Creativiteit

Vakbekwaam Regisseren

Vakbekwaam Evalueren en aanpassen

Vakbekwaam Netwerken en samenwerken

Vakbekwaam Resultaatgericht

Vakvolwassen Lerende houding

Vakbekwaam Organisatiesensitiveit

Vakbekwaam Flexibiliteit

Vakbekwaam Zelfstandigheid

Vakbekwaam Zelfreflectie

Vakvolwassen Methodisch werken

Vakbekwaam Plannen en organiseren

Vakbekwaam Integriteit

Vakvolwassen Coachen

Beoordelingen

06 juli 2018 Inhoud: 8

Toepasselijkheid: 8

Vormgeving: 8