Beslag PW; actualiteitencollege 2019-2021

De berekening van de beslagvrije voet vraagt om aandacht!!

In het in 2012 verschenen rapport ‘Paritas Passé’ wordt geadviseerd om de manier waarop de beslagvrije voet wordt vastgesteld, te herzien. Dit heeft geleid tot het wetsvoorstel ‘Vereenvoudiging beslagvrije voet’. Dit wetsvoorstel is in de eerste helft van 2017 door beide kamers aangenomen. Invoering was voorzien per 1 januari 2018.

Omdat de grote uitvoeringsorganisaties van de overheid (UWV en de Belastingdienst) de noodzakelijke aanpassingen in automatisering niet snel kunnen uitvoeren is inwerkingtreding uitgesteld. Het wetsvoorstel ‘Vereenvoudiging beslagvrije voet’ zal naar verwachting niet eerder dan 1 januari 2021 in werking treden.

Een en ander betekent dat nog geruime tijd de beslagvrije voet wordt berekend met de huidige berekeningsmethode. Over het algemeen wordt de beslagvrije voet helaas te weinig correct toegepast. Voor een juiste berekening zijn veel gegevens nodig die deels van de schuldenaar moeten worden verkregen. De invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 heeft gevolgen gehad voor de toepassing van de beslagvrije voet.

Programma

Gericht op actuele ontwikkelingen en recente jurisprudentie.

Kern van de training wordt gevormd door:

 •De systematiek van de berekening van de beslagvrije voet

 •Verlaging van de beslagvrije voet

 •Ophogingscomponenten: Woonlast, Zorgpremie, Kindgebonden budget

 •Gevolgen van de Participatiewet voor het beslag: WHK, KGB en de Kostendelersnorm

 •Bescherming door de beslagvrije voet

 •Beslagvrije voet bij verblijf in buitenland

 •Verdeling van de opbrengst uit beslag

 •Voorrechten en voorrang

 Met tevens aandacht voor de volgende onderwerpen betreffende het beslag en incasso die aan de orde komen zijn:

 •Vorderingen en Titels

 •Rechterlijke uitspraak - Dwangbevel

 •Bestuursrechtelijke geldschulden en titel 4.4 Algemene wet bestuursrecht

 •Invorderingswet 1990 – Welke belastingvordering hebben echte voorrang

 •Conservatoir beslag en Executoriaal beslag

 •Beslag op vermogensbestanddelen: Onroerend goed – Auto’s – Geldbedragen

 •Verrekening

 •Beslag op (periodiek) inkomen

 •Bevoegdheid vereenvoudigd derdenbeslag d.m.v. kennisgeving

 •Betekening via deurwaarder

 •Verjaring: verschil en overeenkomsten BW en Bestuursrecht

 •Incasso- en kwijtscheldingenbeleid en beleidsregels

 •Informatiebevoegdheid o.g.v. artikel 63 en 64 Participatiewet

 •Gebruik SUWI-net voor debiteuren niet meer in uitkering

 •Invloed van de WSNP (en het minnelijk traject) op invorderingsbevoegdheid

 •Invordering in het buitenland

 Tenslotte zal aandacht worden besteed aan de gevolgen die de ‘Wet Vereenvoudiging beslagvrije voet’ heeft voor het beslagrecht. Hier komen aan de orde:

 • Het afgelopen Paritas-rapport

 •Het wetsvoorstel ‘Vereenvoudiging beslagvrije voet’

 •De nieuwe systematiek voor berekening beslagvrije voet

 •Het beslagregister

 •Bijzondere incassobevoegdheden, preferentie en voorrechten

 •Rijksincasso visie

Leerdoelen

Tijdens dit actualiteitencollege wordt het huidige beslagrecht en de berekening van de beslagvrije voet uitgelegd.

Daarnaast wordt u bijgepraat over de hoofdlijnen van de wet ‘Vereenvoudiging beslagvrije voet’ en de gevolgen die dat voor de berekening van de beslagvrije zal hebben.

Inschrijven via website van de opleider

Soort opleiding

Soort inschrijving

Taken

Vakbekwaam Eigen deskundigheid bevorderen

Niet van toepassing Bewaken van afspraken

Vakbekwaam Evalueren

Vakbekwaam Bijdrage aan beheer en beleid van de organisatie

Vakbekwaam Uitvoering

Vakbekwaam In beeld brengen van de vraag en (persoonlijke) situatie

Niet van toepassing Afspreken van doel- en actiebepalingen

Niet van toepassing Rapporteren

Niet van toepassing Het voeren van een intakegesprek

Niet van toepassing Handhaven


Kennisgebieden

Niet van toepassing Begeleiding/vorm

Niet van toepassing Integrale dienstverlening

Vakbekwaam Wet- en regelgeving


Competenties

Vakbekwaam Zelfreflectie

Niet van toepassing Coachen

Vakbekwaam Resultaatgericht

Vakbekwaam Methodisch werken

Niet van toepassing Inlevingsvermogen

Vakbekwaam Flexibiliteit

Vakbekwaam Evalueren en aanpassen

Vakbekwaam Analytisch vermogen

Vakbekwaam Communiceren

Vakbekwaam Organisatiesensitiveit

Niet van toepassing Netwerken en samenwerken

Vakbekwaam Creativiteit

Vakbekwaam Zelfstandigheid

Vakbekwaam Integriteit

Niet van toepassing Regisseren

Niet van toepassing Plannen en organiseren

Vakbekwaam Lerende houding