Erken De Kern van het Beroep

Bij het uitvoeren van de sociale wet- en regelgeving moet je voortdurend schipperen tussen de wet en de belangen van je cliënt, je werkgever en de lokale politiek. Toch wil je je werk in die uitdagende context zo goed mogelijk doen. De kern van het beroep zet op een rij wat professionals daarvoor in huis moeten hebben en wat het vak onderscheidt van andere beroepen binnen het sociaal domein. Deze eerste aanzet geeft professionals en de organisaties waarin ze werken houvast over rollen en taken. 

De Kern van het Beroep is het uitgangspunt van de competentieprofielen waaruit het LEER-register is opgebouwd. We vragen alle geregistreerde leden De kern van het beroep te onderschrijven om daarmee een eenduidige richting te organiseren in het transparant en zichtbaar maken van ons beroep.

Erken De kern van het beroep

Wat is de kern van het beroep?

Dit beroepsprofiel is opgesteld door Louis Polstra en Hanneke Bakker op basis van een analyse van de taken in 177 functiebeschrijvingen bij 294 gemeentelijke organisaties. Het beschrijft de essentiële rollen die alle professionals in het sociaal domein vervullen, of hun werkzaamheden nu bestaan uit nu begeleiden naar werk, inkomensondersteuning bieden, zorgen voor naleving van de wet of de kwaliteit bewaken:

  1. Onderzoekend – de professional onderzoekt de vraag van burgers en betrekt daarbij alle levensdomeinen
  2. Ondersteunend – de professional begeleidt burgers op basis van bewezen effectieve methoden om hun situatie zelf te verbeteren
  3. Samenwerkend – de professional werkt samen met andere professionals
  4. Monitorend – de professional volgt de voortgang van het proces van de burger en stelt het waar nodig bij.
  5. Lerend – de professional evalueert eigen handelen en ontwikkelt zich voortdurend in het werkveld dat continu verandert, onder meer door landelijke en lokale politiek.


Download