LEER-register

Het LEER-register van de BvK helpt de professional Werk en Inkomen in het sociaal domein om zichzelf meer zichtbaar te maken als lerende professional. Daarnaast draagt het LEER-register bij aan de erkenning van het vak van klantmanager. Doel is dat professionals in een leer- en ontwikkelstand komen en samen het vak van klantmanager ontwikkelen.

Wat is het LEER-register?

Het LEER-register is een online instrument van en door klantmanagers om het leren binnen de gemeentelijke organisatie een stimulans te geven. Het is een groeimodel dat zich blijft aanpassen aan de veranderende context (van het werk) van de professional. Klantmanagers zijn eigenaar én gebruiker van het instrument. Kernbegrippen zijn:

 • aanleren van een lerende houding
 • doorontwikkeling van de professional, met oog voor differentiatie in taak en niveaus

Wie kan zich registreren?

Het LEER-register is bedoeld voor professionals Werk en Inkomen in het sociaal domein. Om toegang te krijgen tot het LEER-register moeten professionals:

 • instemmen met De kern van het beroep
 • een werkgeversverklaring of opdrachtovereenkomst van een gemeente, RSD of detacheringsbedrijf kunnen overleggen
 • minimaal 36 uur per jaar aan leer- en/of ontwikkelactiviteiten doen

Meld je aan voor het LEER-register

Plan van aanpak 2018

De BvK ontwikkelt het LEER-register samen met klantmanagers en aanbieders van opleidingen. De gezamenlijke bouw van het register is medio december 2017 gestart. Er zijn gebruikersgroepen van klantmanagers (ambassadeurs) en van aanbieders. Zij proberen het systeem uit, geven feedback en betrekken, informeren en enthousiasmeren hun collega’s. Het bouwen van het systeem gaat in stappen:

 • stap 1: vanaf medio februari 2018 kunnen klantmanagers zich aanmelden
 • stap 2: vanaf begin mei 2018 maakt online community KenMe deel uit van het platform
 • stap 3: vanaf eind mei 2018 kun je een online assessment doen en je leeractiviteiten bijhouden. Er is dan ook een ontwikkelagenda beschikbaar.

Ambassadeurs

De ambassadeurs van het LEER-register zijn proactieve, enthousiaste en senior klantmanagers uit de hedendaagse praktijk met een sterke persoonlijkheid en dito mening. Zij kunnen draagvlak organiseren in hun eigen organisatie, willen zichzelf en het vak (door)ontwikkelen en willen een bijdrage leveren aan een vernieuwend en open proces.

Een ambassadeur filtert de wensen over de invulling van het LEER-register uit de eigen organisatie, brengt deze in tijdens de centrale bijeenkomsten, deelt de voortgang van het proces en enthousiasmeert de collega’s.

De ambassadeurs worden bij voorkeur benoemd voor een periode van minimaal een jaar waarin zij vier maal een dag bij elkaar komen. Daarnaast heeft de ambassadeur een taak als coördinator/promotor in de eigen organisatie.

De volgende ambassadeurs zijn aan de slag met het LEER-register:

Wil je meer weten over de ervaringen van de ambassadeurs met het LEER-register? Stuur gerust je vraag per e-mail.

Ervaringen uit eerdere pilots

Als basis wordt mede gebruik gemaakt van de ervaringen die in de afgelopen periode binnen verschillende organisaties zijn opgedaan. Een aantal gemeenten draaide in 2016 proef met vormen van registratie: RSD De Liemers, Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland, Zwolle en Rotterdam. Het proefdraaien gebeurde op verschillende manieren.

 • Binnen RSD De Liemers maakt de pilot onderdeel uit van het plan ‘Van sociale dienst naar sociale onderneming’ dat de professionalisering van de hele organisatie omvat. In deze pilot wordt het E-portfolio voor klantmanagers door alle klantmanagers in gebruik genomen. Onderzoeksvraag is of het E-portfolio te gebruiken is als nulmeting van kwaliteit om in een register te komen en of de opdrachten in het E-portfolio (bijvoorbeeld de 360 graden feedback) te gebruiken zijn voor bewijzen van kwaliteit en een goede basis vormen voor doorleren en -ontwikkelen. Ook wordt bekeken of de taken in de beroepsstandaard (en het E-portfolio) bijgesteld moeten worden naar de dagelijkse praktijk van klantmanagers Werk en Inkomen. Lees meer over de pilot van RSD De Liemers in Trots op je Vak 6 (juni 2016)
 • In de pilot van Maastricht-Heuvelland staat de verbreding naar het sociaal domein centraal. De eindtermen van de opleiding ‘De effectieve klantmanager in het sociaal domein’ zijn input voor de doorontwikkeling van de beroepsstandaard. Lees meer over de pilot van gemeente Maastricht in Trots op je Vak 5 (april 2016)
 • Zwolle brengt de eindtermen in van de opleiding ‘De effectieve klantmanager VAK’, ontwikkeld door de Heijting Weertsgroep in samenwerking met de gemeente Zwolle. Zwolle brengt ook ervaringen in van de workshops van de pilot ‘Sociaal wijkteam: de nieuwe poortwachter’ die de gemeente samen met het Kenniscentrum Handhaving en Naleving van de VNG heeft ontwikkeld.
 • Rotterdam brengt ervaringen in met het meten van de kwaliteit van de uitvoering door middel van een nulmeting, meetpuntensets en deelmandaten. Zo zijn er bijvoorbeeld meetpunten voor gespreksvoering, die geënt zijn op de methode Zelfsturing.

Samenwerking

Omdat zowel klantmanagers als leidinggevenden een belangrijke stem hebben in dit proces, werken de BvK en Divosa hierin samen. Ook het lectoraat arbeidsparticipatie van de Hanzehogeschool Groningen is nauw betrokken. Louis Polstra, lector Arbeidsparticipatie, neemt als adviseur deel aan de bijeenkomsten en het ontwikkelteam.

Lees meer